Husordenregler

HENSIKT


Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen sameiet og mellom naboer, i tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et enhetlig preg i eiendommen. Vi ber alle om å utvise nødvendig hensyn ovenfor de øvrige som bor eller oppholder seg i bygget.

 


HENSYN TIL ØVRIGE BEBOERE


Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller ubehag for beboerne. Det må tas hensyn til det alminnelige behov for hvile og søvn. Det skal være alminnelig ro etter kl. 23:00. Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og eventuelle etterlatenskaper (sigarettstumper, togods, emballasje m.m.) i fellesareal plukkes opp senest dagen etter arrangementet. Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige fellesområder innendørs.

 

 

ORDEN I FELLESOMRÅDENE

 

Sykler, barnevogner, sportsutstyr og lignende må ikke hensettes i gangerområder, trapper eller avsatser slik at det ikke er frie rømningsveier. Det skal heller ikke stå gjenstander i fellesarealene i bod rommene. Dørene til bod rommene skal være låst til enhver tid.

 

Farlig materia, eksplosive (gassbeholdere) eller brennbare væsker (bensin og lignende), mat eller stoffer som kan tiltrekke seg utøy, skadedyr og lignende må ikke oppbevares i bodene.

 

 

AVFALLSHÅNDTERING


Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egne avfallscontainere. Hvis det ikke er plass til avfallet i containerne skal det oppbevares i husstanden til containerne er tømt. Reduser volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes.

Aviser, papp og papir skal kastes i særskilte containere. For å unngå tilstrømning av skadedyr må søl omkring søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall hensettes i fellesarealene eller utenfor inngangsdør.

 

 

ORDEN

 

Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting. Sameier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen. Beboerne oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene og alle må medvirke til at området i og rundt eiendommen kan holdes ryddig og pent. Styret har anledning til å innkalle til dugnad.

 

 

ARBEIDER SOM INNEBÆRER FARE FOR VANNLEKKASJE

 

Arbeider på bad, vaskerom og kjøkken, som inkluderer røropplegg, må kun utføres av autoriserte firmaer, grunnet fare for lekkasje til underliggende leiligheter. Vannkraner som lekker eller forårsaker støy skal snarest mulig utbedres. Uvedkommende gjenstander skal ikke kastes i vask og WC slik at avløpsrør tilstoppes.

 

 

FELLES SIGNALANLEGG

 

For at fellesanlegget for distribusjon av elektriske signaler (radio og TV m.m.) skal fungere optimalt må det kun benytte godkjente tilkoblingsledninger (skjermede kabler for radio- og fjernsyn). Det skal ikke utføres modifikasjoner eller arbeid på eindommens fellesanlegg uten at dette er avtalt med styret og eventuelt det selskapet som har vedlikeholdsansvaret for anlegget.

 

 

GRILLING

 

Bruk av engangsgrill eller annen kullgrill på balkonger, plattinger foran leilighetene i 1. etasje og felles arealer er ikke tillatt. Gassgriller kan kun brukes der hvor eget uttak for gassgriller er montert i forbindelse med gasspeisen.

 

 

PARABOLANTENNER

 

Det er ikke tillatt å montere parabolantenner, eller andre installasjoner på sameiets takterrasse, tak, fasade eller bygningens konstruksjon for øvrig. Dette gjelder også balkonger. Parabolantenne tillates kun etter skriftlig avtale med styret.

 

 

BRANNFOREBYGGENDE SIKKERHET

 

Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at det finnes minst ett brannslukningsapparat og en eller flere røykvaslere i de(n) seksjonen(e) han eller hun rår over. Det bør være røykvarsler på alle soverom. Seksjonseier er ansvarlig for at det utføres funksjonskontroll på egne røykvarslere minst en gang pr. år.

 

 

BRUDD PÅ HUSORDENSREGLENE

 

Eventuelle klager på egen nabo for brudd på husholdningsreglene eller på grunn av andre sjenerende forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje er vedkommende ikke klar over forholdet og problemet kan på den måten løses ved samtaler mellom partene.

 

Gjentatte og/ eller grove overtredelser av husordensreglene kan rapporteres skriftelig til styret. Styret har myndighet til å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.

 

 

ERSTATNINGSANSVAR

 

Sameier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Sameier er også ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hele husstanden, fremleietaker eller andre personer som er gitt adgang til leiligheten og fellesareal. Skader som påføres sameiets eiendeler skal raskest mulig utbedres av den/de som har forårsaket skaden.

 

 

Mvh,

Styret